fbpx

Politika Kvaliteta

 • Sirovine se nabavljaju od pouzdanih dobavljača koji se pridržavaju dobre proizvođačke prakse sa najvišim standardima higijene.
 • Pekarski, poslastičarski proizvodi, kuvana jela i ostali proizvodi se proizvode na osnovu zahteva standarda IFS 6.1.
 • Materijali i proizvodi koji se koriste u procesu rada, isključivo se nabavljaju od odobrenih isporučilaca. Nabavljeni materijali i proizvodi poseduju sertifikate o zdravstvenoj ispravnosti i usklađeni su sa specifikacijama a pored toga redovno se proveravaju u akreditovanim laboratorijama, kako bi bili apsolutno sigurni da će naši korisnici dobiti potpuno bezbedan proizvod.
 • Primenom higijensko-sanitarnih mera obezbeđujemo adekvatne higijenske uslove u magacinima, transportnim sredstvima, pomoćnim prostorijama i okruženju.
 • Proizvodna oprema se održava u skladu sa planovima preventivnog održavanja, čisti i dezinfikuje na način koji obezbeđuje potpune higijenske uslove rada.
 • Oprema koja se koristi za merenja, kontrolisanja i ispitivanja redovno se proverava (eksterno i interno).
 • Voda koja se koristi u procesu proizvodnje odgovara propisima kojima se reguliše kvalitet vode za piće.
 • Zaposleni koji su u kontaktu sa prehrambenim proizvodima podvrgavaju se periodičnim sanitarnim pregledima, održavaju visok nivo higijene i obučeni su za primenu sanitarnih principa u prometu prehrambenih proizvoda i efikasno obavljanje svojih zadataka.
 • Zaposleni poštuju sve mere preventive i zaštite u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a vezane su sa pandemijom Kovid 19.
 • Redovnom obukom zaposlenih obezbeđuje se stvaranje svesti o značaju bezbednosti proizvoda i primeni svih mera i pravila kojima se to postiže.
 • Pravilnim odlaganjem i rukovanjem otpadom obezbeđuje se visok nivo higijenskih uslova u objektima i okruženju i zaštita od štetočina.
 • U obavljanju svojih aktivnosti preduzeće primenjuje pozitivne zakonske propis.
 • Redovnom komunikacijom sa klijentima i korisnicima naših proizvoda i usluga, upoznajemo ih sa politikom bezbednosti proizvoda i saznajemo njihova očekivanja.
 • Primena dobre proizvođačke prakse (GMP), dobre higijenske prakse (GHP) i sistema analize rizika i upravljanja rizikom u kritičnim kontrolnim tačkama (HACCP sistem) predstavljaju osnovu na kojoj preduzeće gradi svoju politiku poslovanja.
 • Transport naših proizvoda se vrši adekvatnim prevoznim sredstvima pri čemu se strogo poštuje sistem IFS 6.1, o čemu svedoče zapisi koji se vode redovno.